MMO

MMO (Marine Mamal Observer)

MMOArctic Navigation LTD vil være behjelpelig med å finne MMO-kurs for deg

Ta kontakt med Arctic Navigation for nærmere opplysninger.

Hvis du innehar kurs som MMO og er klar til å reise, anbefaler vi deg å laste opp din CV her på nettsiden hos oss eller sende en e-post.

Litt om MMOens arbeid (Hentet fra Wikipedia)
En MMO er en profesjonell utøver i miljørådgivning som spesialiserer seg på hvaler og delfiner.

I de senere årene har det vært økt bekymring for effekten av menneskeskapt støy forurensning i havet, spesielt på hvaler som er kjent for å være følsomme for lyd. Som et resultat, har miljøbestemmelser er innført i et forsøk på å minimere negative effekter på marint dyreliv. Disse retningslinjene har fokusert på oljeindustriens seismiske undersøkelser for offshore olje.

De har fokus på praksisen med å forsinke eller legge ned bruk av luft-våpen hvis en hval eller delfin er observert i nærheten. Et MMO vil implementere dette regelverket på området.

Når observatøren er om bord på seismikkfartøyet, er MMOens jobb todelt:

Å få øye på følsomme dyrearter
Overvåke og sørge for etterlevelse av retningslinjene.

Utkikk og identifisering innebærer lange timer med visuelle undersøkelser. Detektere hvaler med hydrofoner som er kjent som passiv akustisk overvåking (PAM), er en stadig mer vanlig teknikk som brukes i tillegg til visuelle undersøkelser. Sikre etterlevelse av retningslinjene krever en grundig kunnskap om regelverket, forståelse av virksomheten og evne til å kommunisere effektivt med mannskapet. MMOs har vanligvis en sterk bakgrunn i marinbiologi og bevaring.

I økende grad har oljeindustrien begynt å ansette MMOer etter «beste praksis» til miljøengasjement og tar frivillig med MMOer som uavhengige observatører i områder der ingen offentlige forskrifter eksisterer. I noen tilfeller kan retningslinjer være åpen for tolkning eller miljøforholdene unik og MMO vil bli bedt om å gi råd.

MMOs kan også være nødvendig ved avvikling av oljerigger hvor utrangerte oljeplattformers påler på havbunnen blir fjernet med store mengder eksplosiver. Marine byggeprosjekter og militært utprøving av nye, kraftige aktive sonarsystemer. Vanligvis er MMOens oppgaver finansiert av selskapet som driver med oppmåling.

Støy fra menneskelig aktivitet i havmiljøet vil trolig øke – og bli en større miljøproblem. Diskusjon om hvordan vi kan minimere de negative effektene av støy for hvaler, delfiner og annet maritimt liv vil uten tvil fortsette mellom næringsliv, offentlige etater, militære, miljøorganisasjoner og akademikere. Det vil være MMOen som setter dette regelverket og håndhevelsen ut i praksis på feltet.