Etiske Retningslinjer

Disse etiske retningslinjer er behandlet og vedtatt av ledermøte i Arctic Navigation Ltd den 18.08.06
Med kunde forståes i det følgende den eller de som i avtaleforhold er oppført som oppdragsgiver.

Forhold til kunde
Ved valg og gjennomføring av  oppdrag, arbeidsmetoder og løsninger, – arbeider selskapets medarbeidere  innenfor allment aksepterte etiske, sosiale og miljømessige rammebetingelser. Vi forbeholder oss rett til å avvise oppdragsanmodninger eller avbryte oppdrag  dersom denne forutsetningen viser seg ikke å være til stede

Alle opplysninger i forbindelse med oppdrag er konfidensielle, med mindre annet er avtalt med kunden.

Oppdragstagers forhold
Oppdragstager skal alltid, i og utenfor jobb, opptre lojalt overfor kunde og arbeidsgiver.

Ansatte har taushetsplikt om interne forhold i egen bedrift. Det gjelder både personlige forhold, bedriftens
strategi, opplysninger i oppdragsforhold og annet

Den ansatte som privatperson / eller eget firma, kan ikke påta seg tjenester som på noen måter kan oppfattes å  være i konkurranse med arbeidsgiver, uten at forholdet er skriftlig avklart og  avtalt med arbeidsgiver.

Ved overgang til nytt arbeidsforhold forplikter den ansatte seg til taushetsplikt i forhold til  opplysninger som kan skade arbeidsgiver eller dennes kunde. Likeledes skal man ved en slik overgang ikke bruke metoder eller teknikker som kan oppfattes å være tidligere arbeidsgivers eller kundes eiendom.

Ovennevnte forhold gjelder både oppdragstagere (innleid) og fast ansatte.

Stavanger 18.05.06